Wydawca treści

Rezerwat

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.

Jedyny na terenie Nadleśnictwa rezerwat przyrody to fragment ciągnącego się przez Warmię na długości kilkudziesięciu kilometrów rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce. Na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 24,58 ha, w tym leśna 22,74 ha. Rezerwat ustanowiono w czasach, gdy bobry były w kraju wielką rzadkością. Obecnie bobry nie wymagają już ochrony rezerwatowej, natomiast rezerwat funkcjonuje nadal chroniąc naturalne koryto rzeki i przyległe do niej lasy i bagna.