Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Łącznie pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
 
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmując ponad 2,8 mln ha.
 
 
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Do tej formy ochrony, obejmującej na terenie Nadleśnictwa pow. 34 ha. został zaliczony Obszar Doliny Pasłęki, ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000. Pokrywa się on obszarowo niemal w całości z rezerwatem "Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce".
 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) - obszary ustanowione na mocy Dyrektywy Siedliskowej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.
Do tej formy ochrony na terenie Nadleśnictwa zostały zaliczone:  
  • Rzeka Pasłęka zakreślająca na terenie Nadleśnictwa pow. 159 ha, pokrywająca się w całości z obszarem "ptasim" Doliny Pasłęki.
  • Dolina Drwęcy, w granicach Nadleśnictwa Stare Jabłonki jedynie jej fragment o powierzchni 742 ha.
 
Na terenie naszego Nadleśnictwa (grunty zarządzane) obszary sieci Natura 2000 pokrywają łącznie 9,4 proc. powierzchni, co stanowi łącznie 935 ha.
 
Plany zadań ochronnych (PZO) dla powyższych  obszarów zostały zatwierdzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Olsztynie i Bydgoszczy.